Friday 12 June 2020

Past Simple (Regular Verbs)

Sixth grade: First of all, check these corrections: https://new.edmodo.com/post/766628449. Then, open your pupil's book to page 30. Activity 3: listen and read:


Activity 4: look and compare (past simple): esta táboa amosa a estrutura para usar verbos regulares en pasado. Son aqueles aos que só hai que engadirlles -ed para pasalos a pasado: play (played), listen (listened). Activity book. Page 46. Activity 3: complete the tables (facede o exercicio sen copiar do pupil's books, e ao rematar podedes comprobar se o fixestes ben). Activity 4: listen, match and tick the answers. Ides escoitar un audio no que Phil, Kate, Tim e Clare falan de a que se dedicaban os seus avós hai anos:


Sixth grade: Activity 5: look at activity 4 and write. En función do que digan no audio, escribiredes varias frases como aos do exemplo sobre eles. Activity 6: write three sentences about a grandparent. Tedes que facer o mesmo que no exercicio anterior, pero sobre algún dos vosos avós. Recordade que só tedes que engadir -ed ao verbo para pasalo a pasado (se é regular). Na páxina 29 do pupil's book tedes varios exemplos. Paint-painted (pintar), travel-travelled (viaxar), look-looked (mirar), play-played (xogar ou tocar un instrumento), cure-cured (curar), invent-invented (inventar). A maioria de verbos que rematan en consonante en infinitivo dobran esa última letra ao utilizar o verbo en pasado: travel-travelled. Se xa acaban en -e só se lles engade -d: cure-cured. Activity 7: complete the tables. Hai que facer o mesmo que no exercicio 3 (esta vez estudaremos as preguntas en pasado). Activity 8: write the questions, listen and tick the answers.


Activity 9: write Phil's answers. Nas preguntas en pasado, non se lle engade -ed aos verbos, porque ao usar o verbo auxiliar "do" en pasado ("did") xa se sabe que estamos falando do pasado, pero nas respostas si hai que engadir -ed.No comments:

Post a Comment